Baan en Parkregels

Algemeen

 • Ieder die het aangaat wordt geacht bekend te zijn met dit reglement. In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Het bestuur houdt zich het recht voor wijzigingen in dit reglement aan te brengen.
 • De banen en het park zijn alleen toegankelijk voor leden en gasten van T.V. De Wiekslag.
 • Wees zuinig op de banen en de accommodatie
 • Alle afval, zoals snoep- en ijspapier moet in de daarvoor aanwezige prullenbakken worden gedeponeerd.
 • Bromfietsen en scooters zijn op het park niet toegestaan.
 • Fietsen rustig in de stalling zetten.
 • Huisdieren mogen alleen aangelijnd op het park aanwezig zijn. Indien huisdieren hun behoefte doen op het terrein van de vereniging dienen de eigenaren de uitwerpselen op te ruimen.
 • Stoor niet op de banen waar gespeeld wordt, geef ballen van aangrenzende banen op rustige wijze terug.

Baanreservering / Speeltijden

 • Baanreservering dmv afhangen is verplicht. Ieder lid van De Wiekslag is gerechtigd om spelers die niet geldig hebben afgehangen te verzoeken de baan te verlaten. 
 • Iedereen die op de banen tennist, moet een geldige KNLTB-label volgens de daarvoor geldende regels op het afhangbord afhangen. (Dus bij dubbels: 4 labels)
 • De aanvangstijd moet bij de gekozen baan op het afhangbord worden ingesteld. De normale speeltijd is tot 45 minuten na de ingestelde aanvangstijd.
 • Wanneer alle banen bezet zijn, kan een baan worden gereserveerd door het afhangen van geldige labels op de eerstvolgende vrijkomende baan.
 • Junioren t/m 12 jaar hebben speelrecht tot 19.00. Na 19.00uur hebben senioren voorrang.
 • In geval van competitie, toss, trainingsuren, toernooien en andere door het bestuur bepaalde groepsactiviteiten kunnen banen zijn gereserveerd. De reservering wordt als competitie, toss of training op de desbetreffende banen op het afhangbord aangegeven. Zie ook de jaarkalender in de Wiekpraat en op de website en ook de bijzondere baantoewijzing die is toegevoegd aan dit reglement.

Kleding / Schoeisel

 • Bij het betreden en verlaten van de banen, de schoenen vegen. Zorg dat het schoeisel vrij is van modder, gras en ander vuil.
 • Bij het betreden van de banen wordt men geacht correcte tenniskleding te dragen. Het betreden van de banen met ander schoeisel dan tennisschoenen is niet toegestaan.
 • Betreed de banen nooit met schoeisel voorzien van ijzeren noppen of uitsteeksels.

Baanonderhoud

 • Voorkom vervuiling op de banen (papier, kauwgom, stenen, scherpe voorwerpen, etc.).
 • Neem geen glaswerk mee op de baan.
 • Voorkom smeltplekken. Pas op met vuur, sigaretten en hete voorwerpen.
 • Meld beschadigingen en/of onvolkomenheden direct bij parkbeheer. Wijs parkbeheer zonodig ook op de plekken waar onvoldoende infill materiaal aanwezig is zoals baseline/serviceplaatsen.
 • Bij langdurige plasvorming, contact opnemen met parkbeheer.
 • Verboden te spelen:
  •  gedurende de dooiperiode, zolang de vorst niet uit de bodem is verdwenen.
  • Indien de netten laag hangen of wanneer er op een andere manier wordt aangeven dat er niet gespeeld mag worden.

Baanverlichting

 • Bij donker dient een kooi (3 banen) volledig gebruikt te worden, voordat de verlichting in de andere kooi wordt aangezet. Dus, eerst de banen bezetten in de kooi waar de verlichting al aangezet is.
 • Bij het verlaten van de baan dient de baanverlichting te worden gedoofd indien u als laatste het park verlaat.
 • Na het uitschakelen kunnen de lampen pas weer na ca. 15 minuten worden aangezet. Om 24.00 uur dooft de verlichting. De verlichting mag niet aan tussen 24.00 uur en 07.00 uur.

Introducés

 • Introducés hebben alleen toegang tot de banen samen met een lid van De Wiekslag.
 • Tegen betaling van € 2,50 voor junioren en € 4,00 voor senioren kunnen leden een niet-lid introduceren.
 • Inschrijven introducé gebeurt door de Wiekslaglid op de intekenlijst in de hal van de ingang.
 • Bedrag deponeren in het daarvoor bestemde brievenbus die bij het intekenlijst hangt.
 • De leden die een introducé uitnodigen zijn verantwoordelijk voor het regelen van een geldige introducélabel evenals voor het gedrag van zijn/haar introducé.
 • De introducé mag de gehele dag gebruikmaken van de banen op de datum van inschrijving op de intekenlijst.
 • Een introducé mag hoogstens vijf maal per seizoen geïntroduceerd worden.
 • Tijdens de Mookse kampioenschappen mogen leden van TV de Mookerheide op onze banen spelen met een geldige pas.
 • Tijdens het 35+ toemooi mogen de leden van TV de Heikant op onze banen spelen met een geldige pas.
 • Tijdens daluren (9.00 uur –-17.00uur) mogen leden van TV de Mookerheide en TV de Heikant spelen met een geldig pas en in het bijzijn van een Wiekslag lid.

Aansprakelijkheid

 • Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontvreemde, beschadigde en/of verloren eigendommen van spelers of bezoekers.
 • Men is verplicht in het geval van al dan niet moedwillige vernieling van en aan banen en eigendommen van de tennisvereniging aan het bestuur mede te delen en de geleden schade te vergoeden. 

"Help mee aan het scheppen van een sportieve en gezellige sfeer op en rond de banen!"

Deel deze pagina...

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Del.icio.us icon
Pinterest icon
e-mail icon

Gaan we tennissen vandaag?

Mededelingen

Dinsdagavond-Toss start om 20.00 uur
De Toss bestaat uit 3 rondes van 3 kwartier. Het is niet nodig om je hiervoor aan te melden en ook hoef je niet alle 3 de rondes te spelen. Elke ronde worden de spelers via loting ingedeeld. De toss is voor alle senior leden.