Privacy Policy TV de Wiekslag Molenhoek

Tennisvereniging de Wiekslag hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Het bestuur van de vereniging is verplicht om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TV de Wiekslag houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens volgens de AVG, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als TV de Wiekslag zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@tvdewiekslag.nl.

Doel ten behoeve van de informatieverwerking

·        Het gebruik van de gegevens ten behoeve van de leden-, toernooiadministratie

·        Het gebruik van de gegevens voor inning van het lidmaatschapsbijdrage en facturering.

·        Het informeren van de leden aangaande activiteiten en ontwikkelingen binnen de vereniging.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële , leden en toernooi) administratie.
 • Het verzorgen van de website www.tvdewiekslag.nl.
 • Het verstrekken van een KNLTB ledenpas.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkerovereenkomst hebben afgesloten c.q. partijen die niet voldoen aan de wetgeving rondom Privacy. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

TV de Wiekslag bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dat betekent dat gegevens van oud-leden 2 jaar na opzegging van het lidmaatschap uit onze administratie zullen worden verwijderd. Een beperkt aantal gegevens wordt 7 jaar bewaard op grond van de belastingwetgeving.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens TV de Wiekslag van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Het bestuur en aangewezen medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en hebben toegestemd zich hieraan te verbinden.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tijdens het lidmaatschap zal een minimale vorm van registratie van persoonsgegevens noodzakelijk blijven.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Gebruik van foto en film materiaal op de website

Ten behoeve van illustratie van de website kan openbaar foto- en/of filmmateriaal worden getoond op de website van de vereniging. Wij zullen waken dat materiaal binnen de gangbare normen en waarden blijft. Indien u voorkomt op foto’s kunt u achteraf bezwaar maken tegen publicatie. De auteur van het materiaal zal worden verzocht deze betreffende foto’s dan binnen 1 week te verwijderen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens: info@tvdewiekslag.nl

Deel deze pagina...

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Del.icio.us icon
Pinterest icon
e-mail icon

Gaan we tennissen vandaag?

Mededelingen

Dinsdagavond-Toss start om 20.00 uur
De Toss bestaat uit 3 rondes van 3 kwartier. Het is niet nodig om je hiervoor aan te melden en ook hoef je niet alle 3 de rondes te spelen. Elke ronde worden de spelers via loting ingedeeld. De toss is voor alle senior leden.