Huishoudelijk reglement en statuten

De statuten van de vereniging zijn niet digitaal beschikbaar. Indien u meer informatie wilt over de statuten of een kopie, dan kunt u zich wenden tot de secretaris, zie onder bestuur.

Hieronder het huishoudelijk reglement:

Omwille van de leesbaarheid is alleen ‘hij’ genoemd daar waar ‘hij’ of ‘zij’ bedoeld wordt.

1. Rechten en plichten der leden

1.1 De leden zijn verplicht zich te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en barreglement, en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur of commissielid.

1.2 De aanvraag van het lidmaatschap vindt plaats door toezending van een deugdelijk ingevuld en ondertekend formulier met recente pasfoto aan de ledenadministratie van de vereniging. Voormeld formulier is verkrijgbaar  via de website. In geval van minderjarigheid geschiedt de ondertekening van het formulier door de wettelijke vertegenwoordiger van het kandidaat-lid.

1.3 Juniorleden dienen elke 3 jaar een nieuwe pasfoto in te leveren bij de ledenadministratie (vóór 1 januari van betreffende verenigingsjaar). Seniorleden dienen elke 10 jaar een nieuwe pasfoto in te leveren bij de ledenadministratie. Seniorleden ouder dan 50 jaar behoeven geen nieuwe pasfoto in te leveren.

1.4 De leden zijn verplicht adreswijzigingen en wijziging van het e-mailadres zo spoedig mogelijk aan de secretaris door te geven.

1.5 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

1.6 Het verenigingsboekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

1.7 Voor het lidmaatschap is het lid een jaarlijkse contributie verschuldigd, te voldoen uiterlijk drie weken ná vaststelling in de jaarlijkse ledenvergadering voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar. Bij eerste lidmaatschap kan tevens inschrijfgeld worden gevraagd. Verschuldigde contributie wordt bij voorkeur middels incassomachtiging geïncasseerd. Indien geen machtiging voor incasso wordt afgegeven, dient het lid zelf de verschuldigde contributie per bank/giro te voldoen.

1.8 Nadat de penningmeester de verschuldigde contributie heeft ontvangen verkrijgt het kandidaat-lid speelrecht middels een KNLTB-ledenpas of een tijdelijke pas, met inachtneming van het baanafhangreglement en het baanbezettingschema.

1.9 Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk of per e-mail aan de secretaris, waarbij het verenigingsjaar leidend is. Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december. De opzegging is pas gedaan, wanneer deze door de secretaris is ontvangen vóór 1 december, en voor ontvangst is bevestigd.

1.10 Een uitzondering m.b.t. punt 1.6 om het lidmaatschap op te zeggen na 1 januari is alleen mogelijk in zeer bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van het bestuur. Er zullen dan echter altijd bondskosten moeten worden voldaan.

1.11 Elk lid mag per keer één persoon introduceren, maximaal 5 x per jaar. Men dient hiervoor vóór spelaanvang eeninschrijving te doen op de lijst in het halletje van het          clubhuis en het verschuldigde bedrag in de bus te doen. Zonder ledenpas en/of inschrijving mag men dus geen gebruik maken van de banen.

1.12 Elk lid wordt geacht naar een geldige ledenpas en/of inschrijving te vragen indien er niet of ondeugdelijk (onvoldoende) is afgehangen. Indien er geen deugdelijke pas kan worden getoond heeft elk lid het recht deze persoon te verzoeken het verenigingsterrein te verlaten.

2. Vergaderingen en besluitvorming

2.1 Algemene ledenvergaderingen worden met inachtneming van het dienaangaande in de statuten bepaalde, gehouden in het clubhuis. De oproeping van de leden kan geschieden, mits op een termijn van tenminste twee weken, door een uitnodiging met agenda van het bestuur, in het clubblad, op de website, per post of per e-mail.

2.2 Ieder ter vergadering aanwezig stemgerechtigd lid is verplicht de presentielijst persoonlijk te tekenen en is eerst daarna bevoegd aan de stemming deel te nemen.

2.3 Het uitbrengen van een stem bij volmacht is niet toegestaan.

2.4 Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij het staken der stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

2.5 De voorzitter wordt rechtstreeks door de Algemene Ledenvergadering in functie gekozen.

2.6 Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te  stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.

2.7 Alleen indien meerdere personen voor dezelfde bestuursfunctie kandidaat worden gesteld, wordt tot schriftelijke en anonieme stemming overgegaan.

2.8 De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór de vergaderdatum door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

2.9 Alle op de agenda der vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld.

3. Bestuur

3.1 Het bestuur bestaat statutair uit minimaal 7 leden. Het bestuur kent tenminste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Alle leden zijn meerderjarig.

3.2 De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde dient zich na een periode van maximaal 3 jaar herkiesbaar te stellen. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem.

3.3 Ieder jaar treden minimaal twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar.

3.4 In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij afwezigheid van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij afwezigheid van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden tijdelijk waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt in de ontstane vacature voorzien. Blijvende afwezigheid van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.

3.5 De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de vereniging.

3.6 Namens de vereniging is het dagelijks bestuur bevoegd om buiten de vastgestelde begroting verplichtingen aan te gaan als bedoeld in artikel 10 lid 3 van de statuten, tot een maximum van € 4000,-- per begrotingsjaar. Elk afzonderlijk bestuurslid is bevoegd om verplichtingen aan te gaan tot een maximum van € 1000,-- per begrotingsjaar binnen de door de ledenvergadering vastgestelde begroting.

3.7 Verplichtingen die opgenomen zijn in de begroting, maar boven het bedrag genoemd in art. 3.6. uitgaan, dienen door tenminste 2 leden van het dagelijks bestuur te worden ondertekend.

3.8 De bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

3.9 In de bestuursvergadering wordt bij meerderheid van stemmen beslist. Bij staken der stemmen beslist de stem van de voorzitter. Stemmen bij machtiging is niet mogelijk.

3.10 Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

a. de namen en adressen van de in artikel 4 der Statuten bedoelde personen

b de presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur

c. de bezittingen en schulden van de vereniging

d. De aangegane contractuele verplichtingen en overeenkomsten.

Van de onder a bedoelde administratie moet aan ieder lid die daarom verzoekt, binnen twee weken inzage worden verstrekt

3.11 Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen met duidelijk omschreven taken en

bevoegdheden. Het bestuur is gehouden om elke nieuw ingestelde commissie, met taken en

bevoegdheden te melden tijdens de algemene Ledenvergadering.

4. Commissies

4.1 Het bestuur of de algemene Ledenvergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere taken en bevoegdheden opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van het bestuur. De ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoording verschuldigd tegenover het bestuur.

4.2 De commissies - met uitzondering van de kascontrolecommissie - kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

5. Slotbepalingen

5.1 Schade aan de vereniging of aan één der bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

5.2 In de gevallen waarin de statuten en/of het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

5.3 De Statuten en reglementen staan gepubliceerd op de website www.tvdewiekslag.nl

5.4 Aldus vastgesteld in Algemene Ledenvergadering d.d. 29 januari 2023.

Deel deze pagina...

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Del.icio.us icon
Pinterest icon
e-mail icon

Gaan we tennissen vandaag?

Mededelingen

Dinsdagavond-Toss start om 20.00 uur
De Toss bestaat uit 3 rondes van 3 kwartier. Het is niet nodig om je hiervoor aan te melden en ook hoef je niet alle 3 de rondes te spelen. Elke ronde worden de spelers via loting ingedeeld. De toss is voor alle senior leden.